OPIS PROJEKTU

NAZWA INWESTYCJI

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: "Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku granica państwa (Kudowa Zdrój) – Duszniki Zdrój".

 

ZAKRES INWESTYCJI

Inwestycja polega na zaprojektowaniu rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 8 od miejscowości Kudowa Zdrój do miejscowości Duszniki Zdrój (długość odcinka: 16,3 km). W ramach rozbudowy planowane jest wzmocnienie nawierzchni drogi, dobudowa trzeciego pasa ruchu, przebudowa skrzyżowań, budowa chodników, przebudowa zjazdów oraz przebudowa mostów i przepustów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

 

GŁÓWNE CELE INWESTYCJI

 • poprawa bezpieczeństwa ruchu i obniżenie poziomu wypadkowości,
 • zredukowanie czasu podróży oraz zapewnienie lepszego dojazdu do firm oraz obiektów użyteczności publicznej,
 • unowocześnienie stanu infrastruktury technicznej w rejonie,
 • zredukowanie kosztów eksploatacji pojazdów,
 • rozwój ruchu turystycznego,
 • zmniejszenie tempa wzrostu zanieczyszczeń spowodowanych ruchem drogowym,
 • właściwy odbiór wód opadowych z drogi.

 

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

 • klasa drogi – GP
 • nośność konstrukcji nawierzchni – 115kN
 • klasa nośności obiektów inżynierskich – A
 • prędkość projektowa – Vp=60km/h
 • szerokość pasa ruchu – 3,5m
 • opaska zewnętrzna – 0,7m
 • szerokość pobocza gruntowego – 1,5m
 • projektowane odwodnienie: powierzchniowe do istniejących i przebudowywanych rowów drogowych lub do kanalizacji deszczowej przy pomocy systemu wpustów i przykanalików.

 

TERMIN REALIZACJI

Do 12.2024 r.

 

 HARMONOGRAM

1. Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) – 01.2020 r.

2. Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – 06.2021 r.

3. Opracowanie projektu wykonawczego – 01.2022 r.

4. Zakończenie prac projektowych (wykonanie II etapu podziałów nieruchomości) – 01.2022 r.

5. Sprawowanie nadzoru autorskiego – 12.2024 r.

 

Planowany termin uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) – 12.2020 r.

Planowany termin uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – 11.2021 r.